بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 200 - شماره 657 مورخ 14/12/1380: مسئولیت کفیل در صورت اجرای حکم

عنوان : اجرای حکم مانع وصول وجه الکفاله و رافع مسئولیت کفیل نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی
موضوع : مسئولیت کفیل در صورت اجرای حکم

خلاصه گزارش پرونده

شعب دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در مورد مسئولیت کفیل در صورت اجرای حکم آراء مختلفی صادر کرده اند: شعب دوم و دوازدهم اجرای حکم را رافع مسئولیت کفیل ندانسته و دستور دادگاه نخستین بر اخذ وجه الکفاله را تأیید کرده اند ولی شعبه چهارم اجرای حکم را رافع مسئولیت کفیل دانسته و با نقض دستور دادگاه نخستین بر اخذ وجه الکفاله، کفیل را از پرداخت وجه الکفاله بری اعلام کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بموجب ماده 136 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری »
« و ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی »
« وانقلاب درامور کیفری، درصورت احضار متهم و »
« عدم حضوراوبدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از »
« ناحیه کفیل یا وثیقه گذار،نامبردگان مکلف به اجرای »
« تعهد بوده ونسبت به وصول وجه التزام، وجه الکفاله »
« و یا ضبط وثیقه اقدام می شود و چنانچه هریک از »
« افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند »
« می توانند به جهات مندرج درماده 116 قانون مزبور»
« به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند ، بنابراین اجرای »
« حکم نمی تواند دستور قانونی رئیس حوزه قضائی »
« را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یا »
« رافع مسئولیت کفیل باشد. بنا به مراتب، آراء شعب »
« 2 و12 دادگاه تجدید نظر به شماره های 1319- »
« 7/10/1378 و84- 23/4/1379که منطبق با این »
« نظر است به اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی »
« دیوان عالی کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده »
« 270قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب»
« درامورکیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان »
« عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir