بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 201 - شماره 659 مورخ 7/3/1381: جرم تصرف عدوانی(مستمر بودن جرم)

عنوان : تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن از جمله جرائم
مستمر می باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد، موضوع مشمول
مرور زمان نخواهد شد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان اصفهان
موضوع : جرم تصرف عدوانی ( نوع مجازات – مستمر بودن جرم )

خلاصه گزارش پرونده

شعب سوم و هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در مورد نوع مجازات جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و شمول مرور زمان بر آن آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سوم جرم مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفی تعقیب متهم را که دادگاه نخستین به استناد ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر کرده تأیید نموده ولی شعبه هشتم جرم تصرف عدوانی را به جهت تعزیری بودن مجازات آن مشمول مرور زمان ندانسته و قرار موقوفی تعقیب متهم را نقض کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« برطبق ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای »
« عمومی و انقلاب در امور کیفری ، جرائمی که »
« مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد ، با حصول »
« مرور زمان تعقیب آنها موقوف می شود. هرچند »
« تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن »
« اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون »
« مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است »
« ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد »
« وتا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول »
« مرور زمان نخواهد شد، علیهذا رأی شعبه هشتم »
« دادگاه تجدید نظراستان اصفهان صرفاً از حیث »
« نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی »
« دایر به موقوفی تعقیب ، به اکثریت آراء هیأت »
«عمومی دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص»
« و مستنداً به ماده 270 قانون مزبور در موارد »
« مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها »
« لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir