بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 225 - شماره 696 مورخ 14/9/1385: انتقال مال غیر(نوع مجازات)

عنوان : بزه انتقال مال غیر، از شمول مقررات ماده 173 قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان گلستان
موضوع : انتقال مال غیر ( نوع مجازات )

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول و سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در مورد نوع مجازات انتقال مال غیر و شمول مرور زمان بر آن آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه اول جرم مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفی تعقیب متهم را که دادگاه نخستین به استناد ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر کرده تأیید نموده ولی شعبه سوم جرم انتقال مال غیر را به جهت تعزیری بودن مجازات آن مشمول مرور زمان ندانسته و قرار موقوفی تعقیب متهم را نقض کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 »
« قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب »
« درامور کیفری مصوّب سال 1378 مندرج است »
« ومطابق ماده 17قانون مجازات اسلامی کیفرهای»
« بازدارنده ، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف »
« حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت »
« اجتماع ازطرف حکومت مقرر می گردد. نظربه »
« اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه»
« مال غیر است ، در حکم کلاهبرداری و مشمول »
« مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیزماهیتاً »
« از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می آید »
« که شرعاً حرام محسوب گردیده ، لذا به نظر »
« اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور»
« بزه انتقال مال غیرموضوعاً از شمول مقررات »
« ماده 173 قانون مرقوم خارج است ورأی شعبه »
« سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان صحیح و »
« قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده »
« 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و »
« انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی »
« کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir