بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 226 - شماره 698 مورخ 21/1/1386: صلاحیت دیوان عالی کشور

عنوان : حکم دادگاه کیفری استان در مورد محکومیت متهم به حبس،
موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی، قابل تجدید نظر در
دیوان عالی کشور است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب بیست و هفتم و سی و هفتم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت دیوان عالی کشور

خلاصه گزارش پرونده

شعب بیست و هفتم و سی و هفتم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره 4 الحاقی به ماده 20 و ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب سال 1381 و ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1375 در خصوص صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به تجدید نظر خواهی از رأی دادگاه کیفری استان در مورد محکومیت متهم به قتل عمدی به حبس، از حیث جنبه عمومی جرم، موضوع ماده 612 قانون یاد شده، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سی و هفتم رسیدگی به تجدید نظر خواهی را از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج و در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان مربوط دانسته و پرونده را به آن دادگاه ارجاع داده ولی شعبه سی و هفتم به تجدید نظر خواهی رسیدگی و رأی تجدید نظر خواسته را ابرام کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« تعیین کیفر در حدود مقررات ماده 612 قانون »
« مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به »
« طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این »
« ماده ملازمه داشته ورسیدگی به آن نیزبراساس »
«تبصره1ماده 20قانون تشکیل دادگاههای عمومی »
« وانقلاب، ازخصائص دادگاه کیفری استان میباشد»
« و رأی صادره از دادگاه کیفری استان نیز ظرف»
« مهلتی که برای تجدید نظر خواهی مقرر گردیده »
« قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است. بنابه »
« مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی »
« دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس »
« موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی نیز »
« قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رأی »
« شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این »
« نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص »
« می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین »
« دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور »
« کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب »
« دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir