بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 227 - شماره 700 مورخ 12/4/1386: حدود نظارت دادستان در حوزه قضائی بخش

عنوان : نظارت دادستان شهرستان در حوزه قضائی بخش، محدود به موارد
مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان کردستان
موضوع : حدود نظارت دادستان در حوزه قضائی بخش

خلاصه گزارش پرونده

شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان رأی دادگاه عمومی بخش حسن آباد که متهم به تخریب و تصرف اراضی ملی شده را بدون اینکه درباره او کیفر خواست صادر گردیده باشد، محکوم به پرداخت جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف و جبران خسارات ناشی از تصرف و تخریب آن اراضی کرده، تأیید نموده ولی شعبه نهم همان دادگاه رأی دادگاه عمومی بخش دهگلان که متهم به صدور یک فقره چک بی محل را به مجازات حبس محکوم کرده به این استدلال که انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی البدل که عهده دار تحقیقات مقدماتی بوده خلاف ذیل بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بند های (و) و (م) همان ماده و روح قانون مزبور است، نقض کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون مطابق ماده 3 اصلاحی 28/1/1381 قانون »
« تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادسرا در »
« حوزه قضائی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه »
« های آن حوزه انجام وظیفه می نماید و طبق تبصره»
« 6 الحاقی به ماده مرقوم در حوزه قضائی بخش – »
« رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که »
« رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان »
« است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان »
« مربوطه اقدام می نمایند و در سایر جرائم باید تا »
« تصویب آئین دادرسی مربوطه وفق مقررات آئین »
« دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب درامور کیفری »
« مصوّب 1378 و این قانون رسیدگی و به صدور »
« رأی اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در»
« انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق الذکر – »
« در حوزه قضائی بخش – به موارد مربوط به »
« صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در »
« سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی »
« به صدور کیفر خواست نمی باشد، بر این اساس به»
« نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی »
« کشور، رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان »
« کردستان صحیح ومنطبق باموازین قانونی تشخیص»
« میگردد.این رأی طبق ماده 270قانون آیین دادرسی»
« دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در »
« موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و »
« دادگاهها ازم الاتباع می باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir