بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 231 - شماره 707 مورخ 21/12/1386: تغییر کاربردی اراضی زراعی (مجازات)

عنوان : صدور حکم به قلع و قمع بنای احداثی در اراضی که کاربری آن به
طور غیر مجاز تغییر داده شده، نیاز به تقدیم دادخواست از سوی
شاکی ندارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان گلستان
موضوع : تغییر کاربری اراضی زراعی ( مجازات )

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و هشتم دادگاه تجدید نظر استان گلستان با استنباط از ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب سال 1385، در خصوص ضرورت تقدیم دادخواست برای قلع و قمع بنای احداثی در اراضی که کاربری آن تغییر داده شده، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوم تقدیم دادخواست را ضروری دانسته و رأی دادگاه نخستین را در قسمت محکومیت متهم به قلع و قمع بنای احداثی، به علت دادخواست ندادن شاکی نقض کرده ولی شعبه هشتم تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و رأی محکومیت متهم را بدون اینکه شاکی درخواست داده باشد، تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری »
« اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 31/3/1374، کلیه »
« مالکان یا متصرفان اراضی زراعی وباغهای موضوع »
« ین قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز »
« از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند ، »
«علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات های مذکور در»
« این ماده محکوم می شوند و عبارت (... علاوه بر قلع »
« و قمع بنا...) در صدر مجازات های مقرره به تقدم آن »
« نسبت به مجازات های دیگرماده مزبور،دلالت مینماید »
« و معلوم می دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم »
« کیفری است کمااینکه درتبصره 2 ماده 10 این قانون »
« نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیر مجاز و توقف آن »
« حتی به صورت قلع و قمع بنای غیر مجاز، البته با »
« رعایت مقررات قانونی به مأمورین کشف و تعقیب »
« بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به »
« اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و »
« صراحت قانونی فوق الاشعار، صدور حکم به قلع و »
« قمع بنای غیر مجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه »
« دادگاه صادر کننده حکم کیفری بوده ونیازی به تقدیم »
« دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد ، لذا به نظر »
« اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان »
« عالی کشور، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان »
« گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد »
«صحیح وقانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده »
« 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب »
« در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه های »
« سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع »
« می باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir