بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 1 - شماره 224 مورخ 27/7/1323: نصب قیم ( صلاحیت محلی دادگاه )

عنوان: امور قیمومت محجور با دادگاه محل اقامت محجور است.
علت طرح: اختلاف نظر در استنباط از ماده 48 قانون امور حسبی
موضوع: نصب قیم (صلاحیت محلی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

نسبت به صغار مرحوم.... که محل اقامت اصلی او همدان بوده ودر بیجار از توابع همدان علاقه ملکی ودر کنگاور که سمت ریاست اداره...آنجا را داشته فوت شده بدواٌ دادگاه شهرستان کرمانشاه در نصب قیم برأی صغار متوفی اقدام نموده ،پس از آن به مناسبت اظهار برادر متوفی که محل اقامت اصلی متوفی و صغار او در همدان بوده و در بیجار از توابع همدان ملک داشته دادگاه شهرستان همدان نیز در قضیه دخالت نموده و برأی رفع اختلاف بین دو دادگاه شهرستان امر به دادگاه استان پنجم ارجاع گردیده و دو دادرس آن دادگاه دو نظر مختلف اظهار نموده اند: یک نظر این است که بموجب ماده 48 قانون امور حسبی دادگاه اقامتگاه صغیر برأی تعیین قیم صالح است و نظر دیگر این است که متوفی (پدر صغیر )رئیس اداره...کنگاور بوده وبا اطفال خویش در آنجا اقامت داشته وطبق مواد 1002 و1006 و 1007 قانون مدنی محل مزبور اقامتگاه متوفی وصغار او شناخته می شود. آقای دادستان کل به استناد ماده 34 قانون امور حسبی نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را خواسته اند و هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین اظهار نظر نموده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بر طبق ماده 48 قانون امور حسبی ، امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور درحوزه آن می باشد، بنابرأین مرجع تعیین قیّم برأی صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir