بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 3 - شماره 1798 مورخ 16/11/1331: تصفیه ترکه تاجر متوفی

عنوان: تصفیه ترکه بازرگان متوفی که وراث او معلوم نباشد مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.
علت طرح: درخواست اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران
موضوع: تصفیه ترکه تاجر متوفی

خلاصه گزارش پرونده

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران راجع به لزوم یا عدم لزوم صدور حکم ورشکستگی طبق ماده 274 قانون امور حسبی در مورد تصفیه ترکه تاجر متوفی نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را خواسته است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«اداره ترکه طبق ماده 162 قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه و به موجب ماده 163 قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده 327 آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارأی وراث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد ولزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده 274 با لحاظ ماده 333 قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir