بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 17 - شماره 1536 مورخ 3/3/1338: تنفیذ وصیت نامه

عنوان: ترتیب اثر دادن به وصیت نامه پدر در مورد تعیین وصی برأی مولی علیه خود با وجود جد پدری خلاف ماده 1189 قانون مدنی است.
علت طرح: سوء استنباط از ماده 73 قانون امور حسبی
موضوع: تنفیذ وصیت نامه

خلاصه گزارش پرونده

وزارت دادگستری طی نامه شماره 7036/ح/33961 به عنوان دادستان کل به شرح ذیل با اعلام سوء استنباط از ماده 73 قانون امور حسبی طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است: (طبق محتویات پرونده 14/652/37 دادگاه شهرستان کرمان بر حسب دادنامه شماره 157-1/4/37 وصیت نامه عادی غلامرضا رفسنجانی را بدون توجه به مفاد ماده واحده مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه و بر اثر سوء استنباط از ماده 73 قانون امور حسبی تنفیذ نموده است. نظر به انطباق مورد با ماده 43 قانون امور حسبی مراتب اعلام می گردد تا با طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تصمیمی که اتخاذ خواهد گردید این وزارت را مطلع فرمایند. ) موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«دادنامه شماره 157-1/4/37 صادره از دادکاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیتنامه منتسب به غلامرضا رفسنجانی به جهاتی که اشعار می گردد حکم قانونی محسوب نمی شود:
1-غلامرضا رفسنجانی با توجه به وصیتنامه مورد تنفیذ در دادگاه طبق حکم مزبور مشمول ماده واحده مصوب 31 تیر ماه 1312 مربوط به احوال ایرانیان غیر شیعه نیست واینگونه اشخاص با توجه به متن وصیت نامه ملزم به پیروی از قوانین و مقررات عمومی جاری کشور ایران می باشند و رسیدگی به این وصیتنامه و اظهار نظر درباره آن از طرف دادگاه برخلاف قانون مزبور و به موجب مورد 2 از ماده 559 قانون دادرسی مدنی مخدوش است.
2-به موجب ماده 1189 قانون مدنی هیچ یک از پدر و جدپدری نمی تواند با حیات دیگری برأی مولی علیه خود وصی معین کنند وچون به موجب گواهینامه حصر وراثت که رونوشت آن پیوست نامه شماره 1647 مورخ18/5/37 ثبت کرمان به ثبت کل و به وزارت دادگستری رسیده در پرونده بایگانی است. زین العابدین پدر غلامرضا موصی متوفی زنده بوده و اثر ندادن به این وصیت نامه و وصی و قیم شناختن عباس پسر غلامرضا موصی متوفی بر خلاف ماده 1189 قانون مدنی می باشد و از این جهت هم دادنامه شماره 157 مورخ 1/4/37 قانونی نمی باشد.
3-به موجب ماده 73 قانون امور حسبی در صورت قابل رسیدگی واظهار نظر بودن وصیتنامه دادگاه فقط می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید و تنفیذ وصیتنامه از این جهت هم برخلاف این قانون است، بنا به مراتب مزبور با تحقق انطباق درخواست دادستان دیوان کشور بر ماده 43 قانون امور حسبی و قبول دادخواست دادستان ، رأی شماره 157 مورخ 1/4/37 صادره از دادگاه شهرستان کرمان قانونی نیست. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir