بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 29 - شماره 622 مورخ 20/4/1345: هزینه دادرسی

عنوان: پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از محکومان تضامنی موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه دادرسی از سایرین خواهد بود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهارم ودهم دیوان عالی کشور
موضوع: هزینه دادرسی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دهم دیوان عالی کشور پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از محکومان تضامنی را کافی و مسقط وظیفه و تکلیف محکوم دیگر دانسته و بر این اساس قرار دادگاه استان بر رد درخواست پژوهشی یکی از محکومان تضامنی که هزینه دادرسی را به دلیل پرداخت آن از سوی محکوم دیگر نپرداخته، نقض کرده است ولی شعبه چهارم پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از محکومان تضامنی را مسقط وظیفه وتکلیف محکوم دیگر ندانسته ودر مورد مشابه قرار رد دادخواست پژوهشی را تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون بموجب ماده 683 قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می گردد در موردی که دو یا چند تن متضامناً بپرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواست های متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه های دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابرأین رأی شعبه دهم مورد تأیید است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir