بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 46 - شماره 69 مورخ 9/12/1351: تبدیل وضع استخدامی کارگران شرکت دخانیات

عنوان: کارگران موسسه دولتی انحصار دخانیات ایران که در تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری اشتغال به مشاغل غیر کارگری داشته اند استحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی را دارند.
علت طرح: اختلاف نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر انتظامی
موضوع: تبدیل وضع استخدامی کارگران شرکت دخانیات

خلاصه گزارش پرونده

شرکت دخانیات ایران طی نامه شماره 45361/26-2/5/1351 که به عنوان دیوان عالی کشور است اعلام داشته: از شعبه هفتم دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر انتظامی که در مرحله تجدید نظر استخدامی رسیدگی می نمایند احکام مختلفی صادر گردیده است به این توضیح که شعبه هفتم طی دادنامه شماره 824-8/12/50 حکم هیات رسیدگی به امور استخدامی را راجع به مردود بودن شکایت شخصی که قبل از تصویب اساسنامه شرکت دخانیات مصوب شهریور ماه سال 1347 و در زمین حاکمیت قانون استخدام کشوری بعنوان کارگر به امور دفتری اشتغال داشته تایید نموده ولی دادگاه تجدید نظر انتظامی در نظیر مورد بموجب دادنامه شماره 457-17/4/51 باستدلال اینکه بند ب ماده 2 لایحه قانونی استخدام کشوری واساسنامه شرکت دخانیات مصوب 47 حقی را که ماده 137 از قانون استخدام به کارگرانی که در تاریخ 31/3/45 (تاریخ تصویب قانون استخدام )به امور دفتری اشتغال داشته اند تفویض نموده از بین نمی برد شکایت شاکی را وارد دانسته است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه ماده 137 اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 ناظر به ئضع مستخدمین غیر رسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 31/3/1345 به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند و مقرر داشته که نامبردگان درصورت وجود شرأیط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند و این دستور شامل حال کارگرانی هم که در تاریخ 31/3/1345 (تاریخ تصویب لایحه قانون استخدامی کشوری) در موسسه دولتی انحصار دخانیات ایران اشتغال به مشاغل کارگری داشته اند میگردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهریور ماه 1347 مقرر گردیده که دخانیات ایران به صورت شرکت اداره شود این امر تسرّی به ماقبل نداشته و نمی تواند لطمه ای به حقوق مکتسبه این قبیل کارگران وارد سازد و موید این نظر و به منظور رعایت همین حق بوده که ماده 18 اساسنامه شرکت دخانیات ایران تبدیل وضع آن دسته از مستخدمین غیر رسمی را که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مذکور استحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی داشته اند تجویز نموده است، فلذا دادنامه های به شماره های 341-22/3/1351 و 432-11/4/1351 و 457-17/4/1351 دادگاه تجدیدنظر و همچنین دادنامه اخیر شعبه هفت دیوان عالی کشور که بر مبنای استحقاق این قبیل کارگران برأی تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی ونتیجه ورود شکایت آنان صادر گردیده مورد تایید می باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir