بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 108 - شماره 33 مورخ 27/8/1365: اعتراض به رأی دادگاه حقوقی یک که در مقام تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه حقوقی دو صادر گردیده است.

عنوان: رأی دادگاه حقوقی یک در مقام تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه حقوقی دو قطعی بوده و قابل تجدید نظر شکلی در دیوان عالی کشور نمی باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سیزدهم و بیست ویکم دیوان عالی کشور
موضوع: اعتراض به رأی دادگاه حقوقی یک که در مقام تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه حقوقی دو صادر گردیده است.

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور رأی دادگاه حقوقی یک یزد را که در مقام تجدید نظر نسبت به دادنامه دادگاه صلح تفت صادر گردیده با این استدلال که طبق ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، احکام دادگاههای عمومی که در مرحله تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح صادر شده باشد فرجام پذیر نیست و دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدید نظر بوده قائم مقام دادگاه عمومی می باشد قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و قرار رد دادخواست فرجامی را صادر کرده است ولی شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشور در نظیر مورد رأی دادگاه حقوقی یک را قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور دانسته و به درخواست تجدید نظر از آن رسیدگی و آن را رد نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 364 و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح(حقوقی دو) صادر می شود، با توجه به قسمت اول تبصره مذکور، قابل رسیدگی شکلی (تجدید نظر )در دیوان عالی کشور نیست، بنابرأین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir