بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 112 - شماره 52 مورخ 30/11/1365: مرجع تجدید نظر آراء دادگاه حقوقی یک که ابتدائاً صادر می گردد.

عنوان: مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو ابتدائاً صادر می شود ، دیوان عالی کشور است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور
موضوع: مرجع تجدید نظر آراء دادگاه حقوقی یک که ابتدائاً صادر می گردد.

خلاصه گزارش پرونده

شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور رأی دادگاه حقوقی یک اصفهان را که طبق ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو ابتدائاً صادر شده قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور دانسته و ضمن نقص آن رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر حقوقی یک اصفهان ارجاع کرده ولی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه تجدید نظر خواهی از رأی دادگاه حقوقی یک تهران با اعلام اینکه مرجع تجدید نظر شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران می باشد پرونده را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته و بدون رسیدگی اعاده نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 و ماده 13 قانون مزبور، مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد، لذا مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدائاً صادر می شود، دیوان عالی کشور است. بنابرأین رأی شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir