بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 145 - شماره 558 مورخ 7/3/1370: دعوی الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی (صلاحیت دادگاه)

عنوان: درخواست صدور پروانه دندانپزشکی جنبه ترافعی ندارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاههای حقوقی تهران
موضوع: دعوی الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صدور پروانه کمک داندانپزشکی تجربی (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب بیست وچهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران و سی و هشتم دادگاه حقوقی یک تهران دعاوی مطرح شده علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به خواسته صدور پروانه کمک دندانپزشکی استماع و رأی بر محکومیت وزارت یا شده صادر نموده اند (رأی شعبه بیست و چهارم در شعبه هجدهم دیوان عالی کشور ابرام شده و رأی شعبه سی و هشتم نیز پس از تایید نظر دادگاه در شعبه اول دیوان عالی کشور ، صادر شده است ) ولی شعب یازدهم دادگاه عمومی حقوقی سابق تهران و دوازدهم حقوقی یک تهران در دعاوی مشابه قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده اند و نسبت به آنها در دیوان مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی و احراز شرأیط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد. بنابرأین آراء صادره از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقی تهران که بر طبق بند الف از شق 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 ، رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir