بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 164 - شماره 599 مورخ 13/4/1374: درخواست تغییر تاریخ تولد به کمتر از پنج سال(مرجع رسیدگی و اظهار نظر)

عنوان: مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد
به کمتر از 5 سال دادگاه عمومی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور
موضوع: درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال ( مرجع رسیدگی و
اظهار نظر )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه ششم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی را که دادگاه حقوقی دو مستقل جغتا در دعوی تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها صادر کرده تأیید ننموده و صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی، دادگاه را صالح برأی رسیدگی به موضوع تشخیص داده است ولی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور در مورد مشابه قرار عدم صلاحیت دادگاه را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد »
« سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوّب بهمن »
« ماه هزار وسیصد و شصت و هفت تغییر تاریخ »
« تولداشخاص به کمترازپنج سال ممنوع می باشد »
« و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج »
« سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً »
« به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است. »
«بنابه مراتب به نظراکثریت اعضای هیأت عمومی»
« دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع »
« رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر»
« تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه های »
« دادگستری اعلام نموده است، منطبق با قانون و »
« صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده »
« واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 1328»
« برأی شعب دیوان عالی کشورودادگاهها درموارد»
« مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir