بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 169 - شماره 605 مورخ 14/1/1375: صلاحیت دیوان عالی کشور

عنوان: مرجع حل اختلاف بین دادگاه تجدید نظر استان و دادگاه عمومی
دیوان عالی کشور است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و بیستم دیوان عالی کشور
موضوع: صلاحیت دیوان عالی کشور

خلاصه گزارش پرونده

شعبه اول دیوان عالی کشور اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر استان تهران و دادگاه عمومی کرج را قابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی کرج حل اختلاف کرده است ولی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در مورد مشابه موضوع را قابل طرح ندانسته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به مدلول مادتین 3و4 قانون آیین دادرسی »
« مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف »
« بین دادگاهها در امر صلاحیت درمرجع قضائی »
« عالی ترمطرح وحل اختلاف می گردد وماده 33»
« قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بر این »
« اساس ناظربه اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در »
« حوزه قضائی یک استان است و درمسأله مختلف »
« فیه دادگاه تجدید نظر استان و دادگاه عمومی هر »
« دو از خود نفی صلاحیت کرده اند، لذا رأی شعبه »
« اول دیوان عالی کشور درأین حد که مشعربرقابل »
« طرح بودن مورد اختلاف در دیوان عالی کشور »
« میباشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد »
« تأیید می باشد این رأی بموجب ماده واحده قانون »
« مربوط به وحدت رویه قضائی مصوّب تیر ماه »
« 1328برأی شعب دیوان عالی کشورودادگاهها در»
« موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir