بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 173 - شماره 611 مورخ 8/8/1375: صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان

عنوان: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض تابع قانون مجری در زمان
صدور آن می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پانزدهم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور
موضوع: صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان

خلاصه گزارش پرونده

شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور رسیدگی به تجدید نظر خواهی از رأی دادگاه عمومی را اگر چه مسبوق به اظهار نظر و نقض رأی دادگاه حقوقی یک در دیوان عالی کشور باشد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته ولی شعبه بیست و پنجم در مورد مشابه عقیده به صلاحیت دیوان عالی کشور داشته و به موضوع رسیدگی کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی »
« و انقلاب مصوّب سال 73 ، مرجع تجدید نظر آراء »
« دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه »
« تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد »
« مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدید نظر »
« را دیوان عالی کشور قرار داده است و با توجه به »
« بند ب ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی »
« مصوّب سال 1349 که مقرر داشته: آراء صادره »
« از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع »
« قانون مجری درزمان صدورآن می باشد، بنابرأین »
« آراء دادگاههای عمومی که درزمان حکومت قانون »
« تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصدار یافته ولو»
« اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوان عالی کشور »
« داشته باشد با رعایت میزان خواسته، قابل رسیدگی »
« تجدید نظر دردادگاه تجدید نظرمرکزاستان مربوطه »
« می باشد. علیهذا رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی »
« کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح وموافق »
« موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی برطبق»
« ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب تیر »
« ماه 1328برأی شعب دیوان عالی کشورودادگاهها »
« در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2023 By 9px.ir