بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 174 - شماره 612 مورخ 18/10/1375: اعتراض به رأی شعبه تحقیق اوقاف (صلاحیت محلی دادگاه)

عنوان: تعیین مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض به آرائ شعب تحقیق
اوقاف ملازمه با محل استقرار شعب مذکور ندارد و طبق قواعد
راجع به دعاوی حقوقی به عمل می آید.
علت طرح: اختلاف نظر شعب نوزدهم و سی ام دیوان عالی کشور
موضوع: اعتراض به رأی شعبه تحقیق اداره اوقاف ( صلاحیت محلی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب نوزدهم و سی ام دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی کرمانشاه و تویسرکان در رسیدگی به دعوای اعتراض به نظریه اداره تحقیق اوقاف استان کرمانشاه و در استنباط از ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سی ام با توجه به اینکه دعوا مربوط به موقوفه است که در تویسرکان واقع شده به استناد ماده یاد شده صلاحیت دادگاه عمومی تویسرکان را تأیید کرده ولی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه موضوع را از مصادیق ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی خارج دانسته و با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه حل اختلاف کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب ماده 16 آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در »
« شعب سازمان حج واوقاف مصوّب 30/9/65ادارات »
« حج واوقاف وامورخیریه وهمچنین اشخاص ذی نفع »
« که آراء هیأت تحقیق را به ضررخود تشخیص میدهند »
« می توانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند »
« و چنین دعوائی که بطرفیت متولی موقوفه و یا ادارات»
«اوقاف و یا اشخاص طرح می گردد تابع قواعد عمومی »
« راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار»
« شعب تحقیق صادر کننده رأی ندارد و چون موقوفات »
« مربوط به دعاوی مطروحه درحوزه قضائی تویسرکان »
« واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل »
« است، لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشورکه با این »
« نظر مطابقت دارد به نظراکثریت اعضاء هیأت عمومی»
« دیوان عالی کشور صحیح تشخیص ومورد تأیید میباشد. »
« این رأی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت »
« رویه قضائی مصوّب تیرماه 1328 برأی شعب دیوان »
« عالی کشورودادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir