بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 175 - شماره 615 مورخ 19/1/1376: بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات

عنوان: ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوّب 1310 ناظر به «
ابداعات و اکتشافات و اختراعات داروئی » می باشد و از « فرمولها
و ترتیبات دوائی » ( موضوع بند 3 ماده 28 قانون یاد شده )
انصراف دارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و سوم دیوان عالی کشور
موضوع: قانون ثبت علائم و اختراعات مصوّب 1310« بند 3 ماده 28 »

خلاصه گزارش پرونده

شعبه اول دیوان عالی کشور بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوّب 1310 را ناظر به فرمولها و ترتیبات دوائی و منصرف از ترکیبات داروئی دانسته و بر این اساس رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران را بر ابطال تصمیم اداره مالکیت صنعتی و الزام اداره خوانده به ثبت و صدور ورقه اختراع « طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید جهت استفاده دهانی » و « طریقه تهیه و ترکیب فرمول داروئی و مواد متغیر اسیدی جهت استفاده از دهان » ابرام نموده است ولی شعبه سوم دیوان عالی کشور ترکیبات داروئی را نیز مشمول ممنوعیت مقرر در بند مزبور دانسته و به این جهت رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران را بر ابطال تصمیم اداره مالکیت صنعتی و الزام آن اداره به ثبت اختراع: « ترکیبات جدید داروئی بر اساس مشتقات لوندوسترول و طریقه تهیه و بدست آوردن آنها » نقض کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوّب »
« تیر ماه 1310 به طور اطلاق پذیرش تقاضای »
« ثبت ابداع هرمحصول صنعتی جدید وکشف هر »
« وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده به طریق »
« جدید برأی تحصیل یک نتیجه یا محصول را »
« جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این »
« قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات »
« و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز می باشد. »
« بند 3 ماده 28قانون موصوف فرمولها وترتیبات »
« داروئی صرفاً ناظر به مواد واجزاء تشکیل دهنده»
« هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکوردرماده»
« 27 قانون ثبت علائم و اختراعات است. نظر به »
« اینکه خواسته دعاوی مطروحه درشعب اول وسوم»
« دیوان عالی کشورثبت طریقه تهیه مواد وترکیبات »
«داروئی جدید درحدود مفاد ماده 27قانون فوق الذکر»
« میباشد، بنابرأین رأی شعبه اول دیوان عالی کشور»
« که مآلاً متضمن این معنی است موافق با موازین »
« قانونی تشخیص و با اکثریت قریب به اتفاق آراء »
« تأیید می گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون »
« وحدت رویه قضائی مصوّب سال 1328 برأی »
« شعب دیوان عالی کشورودادگاهها درموارد مشابه»
« لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir