بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 179 - شماره 623 مورخ 18/1/1377: اعتراض به رأی هیدت حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک (صلاحیت دادگاه)

عنوان: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف
موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت دادگاه عمومی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم و پانزدهم دیوان عالی کشور
موضوع: اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی
قانون ثبت اسناد و املاک ( صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سوم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی را که دادگاه عمومی شهرضا در دعوی اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک به اعتبار صلاحیت شورأی عالی ثبت صادر نموده تأیید کرده ولی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی را قابل تأیید ندانسته و پرونده را برأی اقدامات قانونی به دادگاه اعاده داده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« با توجه به مقررات قسمت اخیرماده 2 قانون اصلاح »
« مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون »
« ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی به آن »
« مصوّب 21شهریورماه 1370(ماده 148 اصلاحی)،»
« مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل »
« اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و»
« با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور »
« که متضمن این مطلب است صحیح وقانونی تشخیص»
« می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت »
«رویه قضائی مصوّب تیرماه 1328برأی شعب دیوان »
« عالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع »
« است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir