بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 184 - شماره 639 مورخ 11/8/1378: آراء مشمول ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

عنوان: تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح است مجالی برأی ورود
به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران
موضوع: آراء مشمول ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

خلاصه گزارش پرونده

شعب دهم، چهاردهم و بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را شامل آراء غیر قطعی نیز دانسته و در اجرأی بند 2 ماده یادشده آرأی دادگاه نخستین را نقض کرده اند ولی شعبه نهم فقط آراء قطعی را مشمول ماده مزبور دانسته و درخواست نقض رأی غیابی دادگاه نخستین را که در اجرأی بند 2 آن ماده مطرح شده قابل رسیدگی ندانسته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه مقررات ماده 18 قانون تشکیل »
« دادگاه های عمومی وانقلاب یکی ازطرق فوق »
« العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا »
« زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد ، »
« مجالی برأی ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده »
« نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی،حکم غیر»
« قطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدید نظر »
« خواهی است وتاوقتی که مهلت واخواهی وتجدید »
«نظرخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید »
« نظر خواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات »
« ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی »
« ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید »
« نظراستان تهران که با این نظر مطابقت دارد به »
« اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی »
« کشورتأیید می شود. این رأی به استناد ماده270 »
« قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب »
« درامور کیفری برأی شعب دیوان عالی کشور و »
« دادگاهها لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir