بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 188 - شماره 652 مورخ 28/1/1380: معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی

عنوان: برابر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و
انقلاب، ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت
دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، بنابرأین بانک
ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه
دادرسی می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای تجدید نظر استان تهران و گلستان
موضوع: معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی بانک ملی استان گلستان به نمایندگی از بانک مرکزی نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین به لحاظ عدم پرداخت هزینه دادرسی از سوی تجدید نظر خواه قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر کرده است ولی شعبه بیست و دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران به تجدید نظر خواهی اداره حقوقی بانک مرکزی از رأی دادگاه نخستین بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی و مبادرتبه صدور حکم نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب تبصره 3ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای »
«عمومی و انقلاب، متقاضی تجدید نظر از آراء کیفری »
« باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد »
« و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی »
« دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده 690 قانون آیین »
« دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت »
«هزینه دادرسی نسخ شده است،علیهذا بانک ملی ایران »
«درتعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی»
« می باشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان »
« گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء »
«اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشورابرام می گردد»
« این رأی وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در»
« موارد مشابه برأی شعب دیوان عالی کشورو دادگاهها»
« لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir