بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 189 - شماره 655 مورخ 27/9/1380: دعوی تولیت (صلاحیت دادگاه)

عنوان: دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و بر
این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع
تعیین متولی، مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی
مذکور رسیدگی نماید.
علت طرح: اختلاف نظر شعب بیست و دوم و بیست و نهم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی تولیت ( صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب بیست و دوم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی را که شعبه سوم دادگاه عمومی نیشابور در دعوی تولیت به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر کرده نقض و پرونده را برأی رسیدگی به دادگاه اعاده نموده ولی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه قرار عدم صلاحیت ذاتی را که شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور صادر کرده تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی »
« ایران و همانطوری که هیأت عمومی دیوان عالی »
« کشور قبلاً و در رأی وحدت رویه شماره 569- »
« 10/10/1370 اعلام نموده ، دادگستری مرجع »
« رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و »
« صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام »
« مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این »
« اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی »
« به موضوع تعیین متولی ، مانع از این نیست که »
« دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. »
«بنابرأین دادنامه شماره 78/272/22 -31/5/78 »
« شعبه 22دیوان عالی کشورکه با این نظرمطابقت »
« دارد صحیح تشخیص داده می شود. این رأی که »
« باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای »
«عمومی وانقلاب درامورکیفری صادرگردیده برأی»
« شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد »
« مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir