بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 191 - شماره 660 مورخ 19/1/1382: صلاحیت ذاتی

عنوان: دادگاههای عمومی، انقلاب و نظامی پس از صدور قرار عدم
صلاحیت به اعتبار صلاحیت مراجع غیر قضائی باید پرونده را
برأی تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نمایند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و سی و سوم دیوان عالی کشور
موضوع: صلاحیت ذاتی

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و سی و سوم دیوان عالی کشور در استنباط از ذیل ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه سی و سوم حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر قضائی را برأی طرح پرونده در دیوان عالی کشور ضروری دانسته و به این جهت قرار عدم صلاحیت ذاتی را که شعبه هشتم دادگاه عمومی آمل به اعتبار صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی صادر کرده قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده را به دادگاه اعاده نموده است ولی شعبه دوم دیوان عالی کشور طرح پرونده در دیوان عالی کشور را منوط به تحقق اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضائی و غیر قضائی ندانسته و قرار عدم صلاحیت ذاتی شعبه یازدهم دادگاه عمومی رشت را به اعتبار صلاحیت دادگاه بدوی انتظامی سر دفتران و دفتر یاران مستقر در اداره ثبت استان تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه »
« برابرند. بنابرأین در صورت حدوث اختلاف بین آنها »
« درمورد صلاحیت برطبق ماده 28قانون آیین دادرسی »
« دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی دیوان عالی »
« کشور حل اختلاف می نماید و هرگاه این دادگاهها به »
« صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت »
« کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار »
« قضائی آنها نسبت به مراجع غیر قضائی نیازی به »
« حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برأی تشخیص »
« صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود. بنابه »
« مراتب رأی شعبه دوم دیوان عالی کشورکه با این نظر»
« مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا »
« مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای »
« عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه »
« برأی دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم »
« الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir