بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 193 - شماره 663 مورخ 2/10/1382: دعوی اعسار

عنوان: زندانی بودن محکوم علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از
محکوم به نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان اردبیل
موضوع: دعوی اعسار

خلاصه گزارش پرونده

شعب سوم و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل در استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجرأی محکومیت های مالی مصوّب 10/8/77 آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه پنجم استماع دعوی اعسار را مشروط به محبوس بودن محکوم علیه قبل از اقامه دعوی دانسته و به این جهت رأی دادگاه نخستین را که بر تقسیط محکوم به صادر شده، چون خواهان اعسار در حبس نبوده نقض و قرار رد دعوی او را صادر کرده است ولی شعبه سوم در مورد مشابه رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرأی محکومیت های »
« مالی مصوّب سال 1377تجویزرسیدگی به درخواست »
« اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده »
« 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت »
« درخواست اعسارمحکومین زندانی است علیهذا برأی »
« رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع »
« قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط »
«لازم جهت اقامه دعوی اعسارازمحکوم به یا درخواست »
« تقسیط آن نمیباشد، بنابرأین رأی شعبه سوم دادگاه تجدید »
«نظراستان اردبیل که مطابق این نظرصادرگردیده صحیح»
« ومنطبق با موازین تشخیص می گردد. این رأی بموجب »
« ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب »
« در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir