بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 198 - شماره 672 مورخ 1/10/1383: خلع ید از مال غیر منقول

عنوان: خلع ید از اموال غیر منقول نوع بر مالکیت است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان لرستان
موضوع: خلع ید از مال غیر منقول

خلاصه گزارش پرونده

دو نفر با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی الشتر به استناد سند عادی مربوط به خرید زمین تقاضای خلع ید متصرف زمین خریداری شده را نموده اند. شعبه سوم دادگاه مزبور به دعاوی مطرح شده رسیدگی نموده و در هر مورد دعوی را به استناد مواد 47،46،22 و 48 قانون ثبت قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده است. بر اثر تجدید نظر خواهی خواهانها پرونده ها به دادگاه تجدید نظر استان لرستان ارسال، یکی از پرونده ها به شعبه چهارم و پرونده دیگر به شعبه پنجم ارجاع گردیده است. شعبه چهارم مقررات مواد 47 و 48 قانون ثبت را مانع استماع دعوی ندانسته و با نقض رأی دادگاه نخستین پرونده را برأی رسیدگی ماهوی به آن دادگاه اعاده نموده ولی شعبه پنجم رأی تجدید نظر خواسته را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است »
« بنابرأین طرح دعوای خلع ید اززمین قبل ازاحراز»
« و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنابه مراتب و »
« با توجه به مواد 46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و »
« املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان »
« لرستان بنظراکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان »
« عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و »
« قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده »
« 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و »
« انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برأی »
« شعب دیوان عالی کشورو دادگاهها لازم الاتباع »
« است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir