بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده12 قانون زمین شهری

رأی شماره473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده12 قانون زمین شهری

شماره هـ/89/714

تاریخ: 27/10/1389 شماره دادنامه: 473 کلاسه پرونده: 89/714
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مجید زیرک شارکش.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: آقای مجید زیرک شارکش به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب و دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به دعاوی به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی به خواسته نقض تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، آراء معارضی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعبه هفتم در پرونده کلاسه‎های 85/1059 و 7/84/1889 حکم به ورود شکایت و در پرونده کلاسه 7/88/1423 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:
الف ـ در پرونده کلاسه 7/84/1889 و 85/1059، آقای محسن حبیبی دادخواستی به طرفیت سازمان زمین شهری استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم و عدم صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به صدور رأی شماره 1/4051ک72 را اعلام و خواستار نقض آن می‎شود و شعبه هفتم با صالح دانستن خود در رسیدگی به پرونده، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎نماید.
ب ـ در پرونده کلاسه 7/88/1423، آقای مجید زیرک شارکش با وکالت آقای توکل نظری دادخواستی به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم و با اعلام عدم صلاحیـت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در صدور رأی شمـاره 1294ک82 مـورخ 31/6/1382 نقـض رأی مذکور را خواستـار گردیده و شـعبه هفتم به موجب دادنامه1031 مورخ 25/8/1388 و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید:
« تشخیص صحت و سقم اظهارنظر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری از هر حیث قابل‌رسیدگی در محاکم دادگستری است. رأی مورد شکایت از کمیسیون ماده 12 که مطابق ادعای شاکی و در دادخواست تقدیمی و در مدارک ابرازی شاکی در خصوص اراضی خارج از محدوده شهری صادر گردیده است به فرض صحت ادعا از مصادیق ماده 13 قانون دیوان نبوده، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد.
ثانیاً، نظر به اینکه به موجب ماده 12 قانون زمین شهری، رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در تعیین نوع زمین اعم از دایر و بایر بر عهـده دادگاه صالحه مـحول گـردیده است و هـیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره 222 مورخ 16/6/1382 واژه محکمه را به دادگاه‎های ذی‎صلاح دادگستری تعبیر کرده، لذا رأی شعـبه هفتم دیوان عدالت اداری به شـماره دادنامه 1031 مـورخ 25/8/1388 در حد عدم‌پذیـرش صلاحیـت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری صحیح و موافق مقـررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند2 ماده19 و ماده43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir