بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 2 - شماره 3307 مورخ 12/8/1330: جرم موضوع ماده 5 قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور( صلاحیت ذاتی دادگاه)

عنوان : رسیدگی به اتهام موضوع ماده 5 قانون مجازات مقدمین علیه
امنیت واستقلال کشور مصوّب 27/3/1310 در صلاحیت
دادگستری است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع : جرم موضوع ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت
و استقلال کشور مصوّب 27/3/1310(صلاحیت ذاتی دادگاه)

خلاصه گزارش پرونده

شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای نظامی برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور مصوّب 27/3/1310 اختلاف نظر داشته اند به این شرح که شعب دوم و یازدهم دیوان عالی کشور احکامی را که از دادگاههای نظامی عادی در این خصوص صادر شده به علت آنکه دادگاههای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم مذکور را نداشته نقض و رسیدگی را به دادگاههای عمومی ارجاع کرده اند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در مورد مشابه حکم دادگاه عادی نظامی را استوار کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« تبلغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین »
« بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی »
«شناخته شده وچون درقانون مصوّب دوم مرداد »
« هزاروسیصدوبیست وهشت رسیدگی به جرائم »
« مذکور در قانون مصوّب خرداد 1310 در آن »
« قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه »
« اشتراکی است در صلاحیت دائمی دادگاههای »
«نظامی قرارداده شده،بنابراین رسیدگی به اتهام »
« موضوع ماده 5 قانون مصوّب خرداد 1310 »
« کماکان در صلاحیت دادگستری می باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir