بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 3 - شماره 938 مورخ 19/3/1331: درخواست اعاده دادرسی از احکام دادگاه نظامی موقت

عنوان : برای اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاههای نظامی موقت،رعایت
ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور
موضوع : درخواست اعاده دادرسی از احکام دادگاه نظامی موقت

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از احکام دادگاه نظامی موقت را موقوف به تصویب و اجازه بزرگ ارتشتاران فرمانده دانسته، ولی شعبه هشتم دیوان عالی کشور احکام صادر شده از دادگاههای مذکور را از این جهت مثل احکام محاکم عمومی دانسته و تحصیل اجازه بزرگ ارتشتاران فرمانده را لازم ندیده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« علاوه بر اینکه موجب و مجوزی برای محروم نمودن »
« محکومین در دادگاه حکومت نظامی موقت از استفاده »
« از ماده 466 قانون اصول محاکمات جزائی دیده »
« نمی شود،گذشته ازاینکه برای اشتمال دستور ماده 281»
« قانون دادرسی و کیفر ارتش نسبت به غیر احکام دادگاه »
« نظامی غیرموقت جهت وامرقانونی دردست نمی باشد، »
« ماده 25 آیین نامه حکومت نظامی موقت نیزبیش ازاین»
« اشعار ندارد که مقررات قانون دادرسی و کیفرارتش تا »
« آنجایی که با آیین نامه منافات ندارد در دادسراها و »
« دادگاههای نظامی موقت لازم الرعایه می باشد که البته »
« این حکم شامل دیوان عالی کشور نخواهد بود، بنابراین »
« همانطورکه شعبه هشتم دیوان عالی کشوراستدلال نموده»
« برای امکان طرح دادخواست اعاده دادرسی نسبت به »
« احکام صادره ازدادگاههای نظامی موقت،رعایت دستور»
« ماده 281قانون دادرسی وکیفرارتش لازم الاجرا نخواهدبود.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir