بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 7 - شماره 3841 مورخ 11/10/1335: صلاحیت دیوان کیفر

عنوان : رسیدگی به پرونده هائی که قبل از تشکیل مجدد دیوان کیفر دردادگاه
جنائی منتهی به صدور حکم شده و در دیوان عالی کشور نقض
گردیده، با دیوان کیفر کارکنان دولت است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هشتم و نهم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت دیوان کیفر

خلاصه گزارش پرونده

شعب هشتم و نهم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان کیفر و دادگاه جنائی نسبت به پرونده هائی که قبل از تشکیل مجدد دیوان کیفر در دادگاه جنائی منتهی به صدور حکم شده و در دیوان عالی کشورنقض گردیده اختلاف نظر داشته اند: شعبه هشتم دیوان کیفر را صالح برای رسیدگی دانسته ولی شعبه نهم عقیده به صلاحیت دادگاه جنائی داشته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مستفاد از ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشکیل »
« دیوان کیفر کارکنان دولت مصوّب 19اردیبهشت»
« 34 آن است که درتاریخ تصویب قانون مرقوم آن»
« قسمت از پرونده هائی که مشمول مقررات قانون»
« موصوف است ودردادگاههای کیفری جریان دارد»
« در دیوان کیفر تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار»
« گیرد وجمله (به صدور حکم منجر نشده باشد) که »
« در ماده مذکور ذکر شده دفع دخل است تا تصور »
« نشود که احکام صادر از دادگاه های جنائی که »
« مشمول مقررات قانونی دیوان کیفربوده ودردادگاه»
« جنائی منتهی به صدورحکم شده غیرقانونی هستند»
« و درغیراینصورت یعنی پس ازصدور حکم محلی»
« برای رسیدگی در دیوان کیفر باقی نخواهد ماند و»
« قانونگذار نظری به صدور حکم منقوض نداشته و»
« بدین لحاظ در نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان »
«عالی کشوردراین مواردهم بازرسیدگی درصلاحیت»
« دیوان کیفر می باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir