بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 8 - شماره 3973 مورخ 25/10/1335: رأی دادگاه استان دایر به منع تعقیب متهم (قابلیت فرجام)

عنوان : رأی داگاه استان دائر بر منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن عمل،
قابل رسیدگی فرجامی است و در صورتی که قرار منع تعقیب به
علت فقد دلیل باشد این قرار فرجام پذیر نمی باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع : رأی دادگاه استان دائر به منع تعقیب متهم(قابلیت فرجام)

خلاصه گزارش پرونده

شعب دیوان عالی کشور در مورد قابلیت فرجام آرای دادگاه استان دائر به تأیید قرار منع تعقیب متهم رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعب دوم و نهم دیوان عالی کشور رأی دادگاه استان را در این قبیل موارد چه از جهت فقد دلیل و چه از جهت عدم وقوع بزه قابل فرجام ندانسته اند ولی شعبه هشتم دیوان عالی کشور به فرجام خواهی از رأی دادگاه استان دایر به تأیید قرار منع تعقیب متهم از جهت عدم وقوع بزه رسیدگی و آن را نقض نموده و دستور تجدید رسیدگی داده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« در موردی که حکم دادگاه استان دائر به تأیید »
« قرار بازپرس به علت فقد دلیل کافی بر تعقیب »
« متهم باشد، چون شعب 2و9 دیوان عالی کشور»
« که در پرونده های 2/2778 و 16/2789 و »
« 20 /2886رسیدگی و حکم صادر کرده اند، »
« هر دو شعبه به استناد ماده 180 آیین دادرسی »
« کیفری حکم دادگاه استان را دائر به تأیید قرار »
« بازپرس به علت فقد دلیل کافی قابل فرجام »
« ندانسته اند،بنابراین رویه های مختلف اتخاذ »
« نشده تا هیأت عمومی موضوع را رسیدگی قرار»
« داده،تصمیم لازم اتخاذ نماید،اما در صورتی که »
« رأی دادگاه استان بر تأیید قرار بازرس به علت »
« جرم نبودن موضوع اتهام باشد، با ملاحظه حکم»
« شماره 447 – 4/2/35شعبه دوم و حکم شماره»
« 3293– 17/11/34 شعب هشتم واحکام شماره»
« 1387– 20/4/35 و 1379– 20/3/35 شعبه»
« نهم، نظر به اینکه رویه های مختلف اتخاذ شده »
« و شعب 2و9دراین قبیل موارد حکم دادگاه استان»
« را قابل فرجام ندانسته و شعبه 8موضوع را قابل»
« رسیدگی دانسته و حکم دادگاه استان در پرونده »
« مذکور را نقض نموده است،هیأت عمومی دیوان»
« عالی کشورموضوع را مورد رسیدگی قرار داده»
« و پس از مشاوره چنین رأی می دهند: درموردی»
« که رأی دادگاه استان دائر به منع تعقیب متهم از »
« لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد،بنابه اصول»
« کلیه، قابل رسیدگی فرجامی است و در صورتی »
« که قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل باشد،این قرار»
« فرجام ناپذیر نمی باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir