بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 11 - شماره 1188 مورخ 30/3/1336: استفاده از سند مجعول به وسیله جاعل

عنوان : استفاده از سند مجعول عمل جداگانه ای است که حتی نسبت به
جاعل نیز جرم جداگانه محسوب می گردد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و پنجم دیوان عالی کشور
موضوع : استفاده از سند مجعول به وسیله جاعل

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و پنجم دیوان عالی کشور در مورد استفاده از سند مجعول به وسیله جاعل دو رأی مختلف صادر کرده اند: شعبه دوم اظهار عقیده کرده است: جعل و استفاده از ورقه مجعول دو جرم مستقل نسبت به جاعل تلقی نشده بلکه یک عمل است ولی شعبه پنجم اظهار نظر کرده است: استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه محسوب می شود.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که »
« حتی نسبت به جاعل نیزجرم جداگانه محسوب است»
« وعبارت (با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد)»
« به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر»
«شده، مضافاً براینکه ماده 2ملحقه به اصول محاکمات»
« جزائی رفع هرگونه توهم را نموده، لذا رأی شعبه »
« پنجم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح به نظر»
« می رسد. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir