بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 16 - شماره 230 مورخ 27/1/1337: نگهداری و حمل سوخته تریاک

عنوان : اگر چه برای نگهداری سوخته تریاک علاوه بر ضبط عین مال کیفر
حبس نیز پیش بینی شده اما جریمه نقدی مقرر در بند 3 از ماده 9
آیین نامه اجرائی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت
خشخاش و ... شامل سوخته تریاک نمی شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و سوم دیوان عالی کشور
موضوع : نگهداری و حمل سوخته تریاک

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و سوم دیوان عالی کشور در مورد تعلق جریمه به دارنده سوخته تریاک آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوم رأی دادگاه استان مرکز [تهران] که رأی دادگاه نخستین را در مورد محکومیت شخصی که متهم به حمل سوخته تریاک بوده از حیث تعیین مقدار جریمه صحیح ندانسته و وجه جریمه را تشدید نموده ابرام کرده ولی شعبه سوم رأی دادگاه استان ششم که داشتن سوخته تریاک را مستلزم پرداخت جریمه ندانسته و رأی دادگاه نخستین را در قسمت محکومیت متهم به پرداخت جریمه گسیخته ابرام نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« گرچه در بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی وطرز »
« مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و »
« استعمال تریاک برای کسانی که مرتکب نگاهداری»
« وحمل مواد افیونی شوند علاوه برضبط عین مال »
« کیفرحبس مقرر گردیده ونگاهداری وحمل سوخته »
«تریاک که ازجمله مواد افیونی شناخته شده مشمول »
« کیفر مزبور خواهد بود، ولی چون علاوه بر این »
« کیفر فقط برای نگاهداری و حمل تریاک و شیره »
« و مرفین و دیوئین و نارسئین و تبائین و کدئین و »
« هروئین جریمه نقدی تعیین شده، بنابراین کیفر »
« مزبور شامل مواد افیونی دیگر از جمله سوخته »
« تریاک نمی باشد. این رأی طبق قانون مربوط به »
« وحدت رویه قضائی مصوّب تیرماه 1328 »
« لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir