بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 18 - شماره 1521 مورخ 19/3/1337: نگهداری اسباب و ادوات مخصوص شیره جوشانی و استعمال شیره

عنوان : تعقیب جرم موضوع ماده 23 قانون کیفر مرتکبین قاچاق، مستقیماً
و بدون اینکه از طرف ادارات مأمور وصول عایدات دولت تقاضایی
شده باشد، منعی ندارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم و هشتم دیوان عالی کشور
موضوع : نگهداری اسباب و ادوات مخصوص شیره جوشانی و استعمال شیره

خلاصه گزارش پرونده

شعب سوم و هشتم دیوان عالی کشور در مورد بزه نگهداشتن اسباب و ادوات مخصوص شیره جوشانی و ... موضوع ماده 23 قانون مجازات مرتکبین قاچاق آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سوم عقیده داشته که دادگاه کیفری باید به اتهام نگهداری آلات و ادوات شیره کشخانه رسیدگی کند و حکم مقتضی بدهد و بر این اساس رأی دادگاه استان نهم که وصول جریمه مقرر در ماده 23 قانون مجازات مرتکبین قاچاق را از تکالیف مأموران وصول درآمد دولت دانسته و رأی دادگاه جنحه بر محکومیت متهم به نگهداری آلات و ادوات شیره کشخانه به پرداخت مبلغ پانصد ریال جزای نقدی را گسیخته نقض و تجدید رسیدگی را به همان شعبه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارجاع نموده است ولی شعبه هشتم وصول جریمه مقرر در ماده مزبور را از وظایف مأموران وصول درآمد دولت دانسته و رأی دادگاه استان ششم بر محکومیت متهم به داشتن آلات شیره کشی به پرداخت مبلغ پانصد ریال جزای نقدی را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه استان ششم ارجاع نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« با توجه به ماده 23 قانون کیفر مرتکبین قاچاق »
« که برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص شیره»
« جوشانی و تریاک مالی یا چراغ و آلات استعمال »
« شیره یا اجزای آن جزای نقدی مقرر داشته است،»
« تشریفات مقرر در قانون مزبور برای تعقیب و »
« وصول جریمه از مرتکبین قاچاق اموال موضوع»
« عایدات دولت یا اعمالی که درحکم قاچاق می باشد»
« شامل این مورد که برای مرتکب جزای نقدی معین»
« گردیده است نبوده وبالجمله قانون مذکورصراحتی »
« در منع رسیدگی دادگاهها به این قبیل امور مستقیماً »
« و بدون اینکه از طرف ادارات و مأمورین وصول »
«عایدات دولت تقاضا شده باشد ندارد و بنابراین رأی »
« شعبه 3 دیوان عالی کشور صحیح به نظر می رسد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir