بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 22 - شماره 3701 مورخ 6/7/1337: رانندگی با تراکتور بدون ﭙروانه

عنوان : راندن ترکتور بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون تشدید مجازات
رانندگان جرم است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم وهشتم دیوان عالی کشور
موضوع : رانندگی با تراکتور بدون پروانه

خلاصه گزارش پرونده

شعب سوم و هشتم دیوان عالی کشور راجع به اینکه تراکتور وسیله نقلیه موتوری است و راندن آن احتیاج به داشتن گواهینامه رانندگی دارد یا خیر، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سوم رأی دادگاه استان مرکز مبنی بر استواری رأی دادگاه جنحه بابل که شخصی را که متهم به راندن تراکتور بدون پروانه بوده به لحظ اینکه تراکتور وسیله نقلیه موتوری نیست و راندن آن احتیاج به پروانه ندارد تبرئه کرده ابرام نموده ولی شعبه هشتم رأی دادگاه جنائی مازندران که تراکتور را وسیله نقلیه و راندن آن را محتاج داشتن گواهینامه درجه یک رانندگی دانسته و شخصی را که هنگام رانندگی با تراکتور مرتکب قتل غیر عمدی شده به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان محکوم کرده ابرام نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« در عین حال که تراکتور قوه محرکه که در امور »
« زراعتی وغیره می باشد به اعتبار داشتن چرخ »
« و قدرت حرکت به وسیله موتور و لزوم مهارت »
« درراندن آن جزء وسایل نقلیه موتوری نیزمی باشد»
« وراندن آن بدون پروانه برطبق ماده 9 قانون تشدید»
« مجازات رانندگان جرم است، بنابراین حکم شعبه8»
« دیوان عالی کشورصحیحاً صادر شده و بی اشکال»
« است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir