بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 24 - شماره 9994 مورخ 30/1/1338: توقف اجباری(مجازات تکمیلی)

عنوان : مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی یا
کلاهبرداری دارند علاوه بر حبس، توقف اجباری است که یک
مجازات تکمیلی و تعیین آن الزامی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور
موضوع : توقف اجباری(مجازات تکمیلی)

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم وهشتم دیوان عالی درمورد صدورحکم به توقف اجباری مقرر درماده25قانون مجازات عمومی درباره مجرمینی که بیش از دو سابقه محکومیت برای سرقت دارند رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه هشتم رأی دادگاه استان پنجم را که حاکی از توقف اجباری متهم بوده ابرام و به ضروری بودن صدور حکم به آن اظهار نظر نموده است ولی شعبه دوم رأی دادگاه استان مرکز را که اشعار به توقف اجباری متهم نداشته ابرام و بالنتیجه به عدم ضرورت صدور حکم به توقف اجباری اتخاذ تصمیم نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« برطبق ذیل قسمت سوم از ماده 25 قانون کیفر »
« عمومی مجازات کسانی که بیش از دو سابقه »
« محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری دارند »
« علاوه بر حبس با اعمال شاقه توقف اجباری در»
« یکی ازنقاطی که ازطرف دولت تعیین می گردد»
« نیز می باشد و چون مجازات اخیرمجازاتی است»
«که به این قبیل متهمین تخصیص یافته تخفیف اصل»
« مجازات و تبدیل آن به مجازات اخف تأثیری در »
« مجازات توقف اجباری که یک مجازات تکمیلی »
« است نداشته و تعیین آن الزامی است،بنابراین رأی»
« شعبه هشتم صحیح است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir