بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 26 - شماره 2589 مورخ 1/7/1338: خسارت تأخیر تأدیه

عنوان : مدعی خصوصی می تواند ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات
تأخیر تأدیه را در ضمن دادخواست خود مطالبه نماید.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هشتم ونهم دیوان عالی کشور
موضوع : خسارات تأخیر تأدیه

خلاصه گزارش پرونده

شعب هشتم ونهم دیوان عالی کشور در مورد محکومیت صادر کننده چک بی محل به رداخت خسارت تأخیر تأدیه رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه هشتم رأی فرجام خواسته را که شامل محکومیت متهم به رداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز بوده ابرام کرده است ولی شعبه نهم رأی فرجام خواسته را در قسمت محکومیت متهم به رداخت خسارا تأخیر تأدیه به این استدلال: « خسارت تأخیر تأدیه جزء هزینه دادرسی یادشده در فصل چهارم قانون جزای عمومی نیست تا بتوان مورد حکم قرار داد و در قانون مربوط به صدور چک بلامحل در رسیدگی به دعوی مدعی خصوصی هم اجازه منظور کردن خسارت مزبور داده نشده» نقض نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« طرح دعوی حقوقی درمحکمه جزائی تابع مقرراتی»
« است که در آیین دادرسی مدنی قید شده وبا توجه به»
« مواد 42وسایر مقررات مندرج در فصل سوم باب »
« دهم مربوط به خسارت تأخیر تأدیه درقانون مذکور»
« و مستفاد از ماده 404 آیین دادرسی کیفری مدعی »
« خصوصی می تواند ضرر وزیان ناشی از جرم و »
« خسارت تأخیر تأدیه را در ضمن دادخواست خود »
« مطالبه نماید، بنابراین رأی شعبه هشتم به اتفاق »
« آراء صحیح به نظر می رسد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir