بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 28 - شماره 4253 مورخ 13/9/1338: ثبت ملک غیر(مبدأ مرور زمان)

عنوان : مبدأ مرور زمان بزه ثبت ملک غیر موضوع ماده 109 قانون ثبت
تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم وهشتم دیوان عالی کشور
موضوع : ثبت ملک غیر ( مبدأ مرور زمان)

خلاصه گزارش پرونده

شعبپنجم وهشتم دیوان عالی کشوردر مورد مبداء مرور زمان جرم تقاضای ثبت ملک غیر را مختلفی صادر کردند:شعبه هشتم دیوان عالی کشور مبدأ مرور زمان بزه مزبور را تاریخ صدور سند مالکیت دانسته است ولی شعبه پنجم عقیده داشته :مبدأ مرور زمان تقاضای ثبت ملک غیر تاریخ ثبت ملک در دفاتر ثبت املاک می با شد .
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده واکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر موضوع »
« ماده 109قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک به »
« نام متقاضی در دفتر املاک می با شد بنا برین مبدأ»
« مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملک در دفتر »
« املاک است و رأی شعبه نجم دیوان عالی کشور »
« در این مورد صحیح است. این رأی طبق قانون »
« وحدت رویه قضائی مصوّب تیرماه 1328 در »
« موارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir