بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 32 - شماره 1929 مورخ 20/4/1339: تهیه و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی تقلبی یا فاسد(مجازات)

عنوان : مجازاتهای تأدیبی مندرج در ماده 19 قانون مربوط به مقررات
امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی در مورد مواد
غذائی و آشامیدنی با اعمال تبصره 5 ماده 18 قانون مذکور نصف
آن مجازاتها خواهد بود.
علت طرح: درخواست دادستان کل کشور مبنی بر تجدید نظر در رأی مورخ
31/6/38 هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
موضوع : تهیه و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی تقلبی یا فاسد(مجازات)

خلاصه گزارش پرونده

دادستان کل کشور تجدید نظر در رأی مورخ 31/6/1338 هیأـ عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور را به شرح ذیل درخواست نموده است: « در تاریخ 31/6/1338 در اثر اختلاف بین دادگاه استان مرکز و شعبه هشتم دیوان عالی کشور راجع به مجازات جنحه جرائم مربوط به تهیه و فروش مواد خوردنی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت 17 رأی در مقابل 16 رأی اظهار نظر بر غرامت نقدی نموده است چون ماده 19 قانون پزشکی و داروئی با توجه به ماده 18 آن قانون تاب تفسیر نظر اقلیت سابق را هم دارد و از طرفی مجازات غرامت به واسطه اینکه محاکم تالی میزان آن را خیلی نازل تعیین می کنند حسن اثر نبخشیده لذا با توجه به مصالح عمومی و صیانت جامعه از مخاطرات مواد خوردنی فاسد تقاضا می شود در رأی مورخ 31/6/38 تجدید نظر فرمایند.»
چون اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور با طرح تقاضا بر طبق وحدت رویه در هیأت موافقت کرده اند تقاضای مزبور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« طبق ماده 19قانون مقررات پزشکی وداروئی مجازاتهای »
« مندرج در بندهای (الف) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) در »
« موردموادغذائی وآشامیدنی عبارت است ازهمان مجازاتهای»
« مواد داروئی ولی با یک درجه تخفیف و چون تبصره 5 ماده»
« 18درصورت وجود علل مخففه تخفیف مجازات را در»
« مورد مجازاتهای جنائی تا یک درجه و در سایر موارد»
« یعنی جرائم جنحه تا نصف مجازات را جایز دانسته و »
« رعایت تبصره 5 ماده 18درماده 19برای تعیین مجازات»
« اصلی لازم است، بنابراین مجازاتهای تأدیبی مندرج در»
« بندهای فوق الذکر در مورد موادغذائی وآشامیدنی نصف»
« آن مجازاتها خواهد بود. این رأی به موجب ماده واحده»
« قانون وحدت رویه قضائی مصوّب تیرماه 1328 لازم »
« الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir