بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 33 - شماره 3067 مورخ 13/7/1339: قاچاق طلا(تحقق جرم)

عنوان : با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت هرگونه اقدامی
که برای عملی کردن آن انجام داده باشد بزه قاچاق طلا به طور
کامل انجام یافته تلقی می گردد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم وسوم دیوان عالی کشور
موضوع : قاچاق طلا(تحقق جرم)

خلاصه گزارش پرونده

شعب دمو و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق در موضوع اتهام خرید طلا و حمل آن به قصد خارج کردن از کشور، بدون اینکه از مملکت خارج شود رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند: شعبه دوم دیوان عالی کشور اتهام مذکور را قاچاق (جرم تام) تلقی و رأی دادگاه استان را به مجازات مرتکب ابرام نموده است در صورتی که شعبه سوم دیوان عالی کشور رأی دادگاه استان که عمل متهم را شروع به جرم قاچاق و از مصادیق ماده 34 قانون مجازات مرتکبین قاچاق دانسته و او را به مجازات مقرر در ماده مزبور محکوم کرده ابرام نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« قسمت اخیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین »
« قاچاق هریک از اقدامات ذیل:1- خارج کردن»
« اشیاء ممنوع الصدور2-تسلیم آن به متصدی »
« حمل و نقل و یا هرشخص دیگر برای خارج »
« کردن 3-هرنوع اقدام دیگر برای خارج کردن»
« از مملکت را به تنهائی، ارتکاب قاچاق اشیاء »
« ممنوع الصدور دانسته است علیهذا با احراز»
« قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت هر»
« گونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام »
« داده باشد مشمول شق 3 از موارد سه گانه »
« فوق الذکر بوده و بزه قاچاق طلا به طور »
« کامل انجام یافته تلقی می گردد و حکم شعبه »
« دوم دیوان عالی کشوردراین مورد که منطبق»
« با موازین قانونی فوق الذکر می باشد به طور»
« صحیح صادر شده است. این رأی به موجب »
« قانون وحدت رویه قضائی مصوّب تیرماه »
« 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاهها»
« در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir