بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 41 - شماره (ر)221 مورخ 10/3/1346: قانون حاکم بر جرائم مربوط به مواد مخدر که قبل از انتشار و لازم الاجرا شدن فهرست مواد مخدر وقوع یافته است.

عنوان : نسبت به جرائم مربوط به مواد مخدر که قبل از انتشار و لازم الاجرا
شدن فهرست مواد مخدر تحقق یافته، قانون سابق مصوّب 1334
که مجازات آن اخف از قانون لاحق است، مجری می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم ونهم دیوان عالی کشور
موضوع : قانون حاکم بر جرائم مربوط به مواد مخدر که قبل از انتشار و لازم
الاجرا شدن فهرست مواد مخدر وقوع یافته است.

خلاصه گزارش پرونده

چون شعب دوم ونهم دیوان عالی کشور در مورد تاریخ اجراء لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند، دادستان کل به شرح ذیل درخواست طرح آن را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است:
(( نظر به اینکه مفاد رأی شماره 5611- 27/10/1338 شعبه نهم دیوان کشور بارأی شماره 5093-6/10/1338 و 6798- 2/11/1338 شعبه دوم ونهم دیوان کشور در مورد تاریخ اجراء لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش اختلاف دارد و در مورد تاریخ اجراء لایحه مزبور آراء مختلفی صادر گردیده،بدین توضیح که لایحه قانونی در تاریخ 31/4/1338 در مجله رسمی درج و فهرست مواد مخدره که در ماده 1 قانون منع کشت خشخاش به آن اشاره شده و می بایستی همزمان با انتشار قانون در مجله رسمی درج شود در تاریخ 20 مرداد 38 در مجله درج شده و در فاصله 11 مرداد 38 و اول شهریور 38 متهمینی که به اتهامات مذکور در لایحه قانونی تحت تعقیب دادسرا قرار گرفته اند و پرونده های آنها به دادگاههای جنحه و جنائی ارسال شده بعضی بر طبق قانون سابق منع کشت خشخاش محکومیت هایی یافته و جریمه نقدی بر طبق قانون مزبور هر گرمی پنجاه ریال محسوب گردیده، ولی برخی بر طبق لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش محکومیت هایی یافته اند که جریمه نقدی آن بر طبق لایحه هرگرمی پانصدریال برای مواد افیونی و سه هزار ریال برای مواد مخدره احتساب شده است به طوری که ملاحظه می شود در رأی 5611- 27/10/1338 موضوع محکومیت تقی... حکم فرجام خواسته نقض شده در صورتی که در رأی 5093 شعبه دوم حکم فرجام خواسته که از نظر استدلال در حکم واحده بوده به اتفاق آراء ابرام و در رأی شماره 6798-2/11/38 حکم فرجام خواسته نقض گردیده است، به هر حال طبق ماده واحده قانون مصوّب تیرماه 1328 موضوع در جلسه هیأت عمومی طرح می گردد تا در نتیجه رویه واحدی اتخاذ گردد.))
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« عبارت (فهرست ادویه مخدّره سازمان ملل) که درماده »
« اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال مواد »
« افیونی مصوّب تیرماه 1328ذکرگردیده وزارت بهداری»
« را مکلف نموده است که فهرست مواد مخدره مذکوررابه»
« تفکیک تنظیم تاپس ازتصویب هیأت وزیران همزمان با »
« این قانون یک نوبت درروزنامه رسمی وسه نوبت متوالی»
« در یکی از جراید کثیرالانتشارمنتشر گردد ناظر به کلیه»
« مواد مخدره، اعم از افیونی وغیرآن می باشد کمااینکه در»
« فهرست مصوّب هیأت وزیران به همین کیفیت عمل شده »
« است و چون به شرح فوق انتشار فهرست مذکورهمزمان »
« با قانون مقرر گردیده و اینکه در آن فهرست برای هریک»
« از مواد مخدره جداگانه و به تفصیل خصوصیاتی ذکر شده»
« که در متن قانون ذکری از آن به میان نیامده است اجراء »
« قانون منع کشت خشخاش مصوّّب 1338ملازمه با تصویب»
« وانتشار آن فهرست داشته است بنا علیه نسبت به جرائم »
« مربوط به مواد مخدره که قبل از انتشار ولازم الاجرا شدن »
« فهرست مذکوروقوع یافته قانون سابق که مجازاتهای مقرر »
« در آن اخف از قانون لا حق است مجری می باشد و رأی »
« شعبه نهم دیوان عالی کشورکه باتوجه به موازین فوق صادر»
« شده است صحیح است. این رأی بموجب قانون وحدت رویه »
« قضائی مصوّب تیرماه 1328برای شعب دیوان عالی کشورو»
« دادگاهها در مورد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir