بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 51 - شماره 233 مورخ 2/10/1349: رانندگی بدون ﭙروانه (رانندگی تاکسی با گواهینامه شخصی)

عنوان : دارنده گواهینامه رانندگی پایه 2 شخصی مجاز به رانندگی با وسیله
نقلیه نمی باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هشتم ونهم دیوان عالی کشور
موضوع : رانندگی بدون پروانه ( رانندگی تاکسی با گواهینامه شخصی)

خلاصه گزارش پرونده

شعب هشتم ونهم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان در موردی که شخصی که با داشتن گواهینامه پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی تاکسی نموده و مرتکب قتل غیر عمد شده آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه نهم عمل متهم را جنائی دانسته و اعتراض دادسرای استان بر رأی دادگاه جنائی که عمل متهم را جنحه تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاه جنحه صادر کرده وارد تشخیص داده و قرار فرجام خواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع کرده ولی شعبه هشتم در نظیر مورد عمل متهم را تخلف از مقررات ماده 21 آئین نامه راهنمایی و رانندگی و خارج از شمول ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان دانسته و رأی دادگاه جنائی استان دهم که عمل متهم را جنائی تلقی و محکوم کرده نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر آن دادگاه ارجاع نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظربه ماده 21آئین نامه راهنمایی ورانندگی مصوّب»
« سال 1347 که بموجب آن هرکس بخواهد با هرنوع »
« وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری رانندگی کند باید »
« دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد»
« و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه پایه 2شخصی »
« با پروانه پایه 2 همگانی بشرح مندرج در شق 4و5 »
«ماده 22 آئین نامه با یکدیگرمتفاوت است،بنابرین کسی »
« که با پایه 2شخصی مبادرت به رانندگی با وسائط نقلیه »
«عمومی نموده و مرتکب قتل غیر عمد شود عمل اوچون»
« فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده 2قانون تشدیدمجازات»
« رانندگان است ورأی شعبه نهم دیوان عالی کشور دراین»
« زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir