بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 52 - شماره 14 مورخ 17/3/1351: وارد کردن حشیش و انطباق آن با قانون

عنوان : وارد کردن حشیش به نحو متقلبانه و به مقدار زائد بر مصرف
شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده 4 لایحه
قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها
موضوع : وارد کردن حشیش و انطباق آن با قانون

خلاصه گزارش پرونده

چون درباره کسانی که ماده حشیش را مخفیانه با جاسازی نمودن در اتومبیل به داخل کشور وارد نموده و در برخورد با مأمورین گمرک تحت تعقیب قرار گرفته اند احکام مختلفی از محاکم و شعب دیوان عالی کشور راجع به جرم مزبور صادر شده و دادگستری استان نهم مراتب را طی شماره 208/م - 25/10/50 به وزارت دادگستری گزارش و کسب تکلیف نموده و وزارت دادگستری آن گزارش را برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور برای طرح در هیأت عمومی ارسال داشته و پس از جمع آوری سوابق معلوم شد که بعضی از محاکم عمل فوق الذکر را شروع به وارد نمودن حشیش تلقی نموده و با رعایت این امر برای مرتکبین طبق ماده 4 قانون منع کشت خشخاش مصوّب سال 1338 تعیین مجازات نموده اند و بعضی دیگر با استناد به ماده 4 قانون مزبور که طبق آن ورود مواد مخدر به داخل کشور منع شده است ورود این ماده را مطلقاً جرم کامل تلقی و با توجه به این امر مرتکبین را مستوجب مجازات دانسته اند و شعب اول و دوم وهشتم دیوان عالی کشور طبق دادنامه های شماره 980/1 – 18/10/50 و 1063/2 – 30/11/1350 و 917/8 – 13/10/1350 و شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه - 24/7/1350 این نظر اخیرالذکررا تأیید نموده و در رأی شماره 61714 – 13/8/1350 شعبه ششم دیوان عالی کشور جرم ارتکابی را با در نظر گرفتن جهات و اوضاع و احوال خاص شروع به وارد کردن تشخیص داده و شعبه نهم و یازدهم ارتکاب این نوع عمل را با ماده 7 قانون منع کشت خشخاش تطبیق و مجازات مذکور در آن ماده را برای مرتکبین لازم الاجرا دانسته اند، پس از چند جلسه رسیدگی به این اختلافات در هیأت عمومی بالنتیجه در جلسه مورخه 17/3/1351 پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع نظر جناب آقای دادستان کل کشور به اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بموجب تبصره 1(از ماده اول لایحه قانونی اصلاح »
« قانون منع کشت خشخاش مصوّّب 1338) حشیش در»
« ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق ماده4»
« قانون مذکور واردکننده هریک از مواد مخدره(منجمله»
« حشیش) به مجازات مقرردرآن ماده محکوم خواهدشد»
« وبه صراحت تبصره 1 از ماده 31 قانون امورگمرکی»
« مصوب سال 50 کالایی که ورود آن جرم شناخته شده»
«تابع مقررات مذکوردرآن ماده نیست وطبق قوانین مربوط»
« مقررات نسبت به آن عمل خواهد شد، علیهذا وارد کردن»
« حشیش به نحو متقلبانه و به مقدار زائد بر مصرف شخص»
«مرتکب معتاد به داخل کشورازمصادیق ماده 4لایحه اصلاح»
« قانون منع کشت خشخاش مصوّب سال 1338می باشدو در»
« این مورد محکومیت واردکننده طبق ماده7 قانون مذکورکه»
« ناظربه حمل و اخفاء مواد مخدره درداخل کشور است »
« صحیح نیست و احکام شعبه اول ودوم وهشتم وحکم شماره»
«607/6 – 24/7/50 شعبه ششم دیوان عالی کشور را تأیید»
« می نماید. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوّب 1328 »
« برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه »
« لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir