بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 55 - شماره 70 مورخ 16/12/1351: حمل واخفاء شیره تریاک و انطباق آن با قانون

عنوان : حمل و اخفاء شیره تریاک با ماده 7 قانون اصلاح قانون منع کشت
خشخاش مصوّب 1338 منطبق است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : حمل واخفاء شیره تریاک و انطباق آن با قانون

خلاصه گزارش پرونده

شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور در رسیدگی به بزه قاچاق تریاک در خصوص اینکه شیره تریاک معروف به تریاک افغانی همان تریاک موضوع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش... مصوّب سال 1348 و یا شیره تریاک موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب سال 1338 می باشد آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوازدهم رأی دادگاه جنائی خراسان که عمل متهم به حمل شیره تریاک افغانی را با توجه به فهرست مواد مخدره با ماده 7 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب سال 1338 تطبیق داده و حکم بر محکومیت او صادر کرده، ابرام نموده است ولی شعبه یازدهم در مورد مشابه در مقام رسیدگی به فرجامخواهی دادسرای استان، حمل واخفاء تریاک افغانی را با این استدلال که تریاک نمالیده که اصطلاحاً شیره تریاک تعبیر می شود غیر از شیره مطبوخ بوده و چیزی جز تریاک نیست مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش... مصوّب سال 1348 دانسته و رأی فرجام خواسته را نقض کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه در فهرست مواد افیونی و مخدر هریک»
« ازاین مواد من جمله شیره تریاک و تریاک جداگانه »
« تعریف و توصیف شده است و بند هه از قانون تشدید »
« مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج درقانون اصلاح»
« منع کشت خشخاش مصوّب تیرماه 48منحصراً ناظر»
« به چهار ماده تریاک و مرفین و هروئین و کوکائین »
« میباشد وحکم این قانون به سایرمواد مذکور درفهرست»
« مواد افیونی ومخدرقابل تسری بنظر نمی رسد،لذا رویه»
« شعبه دوازدهم دیوان عالی کشورتأیید می شود. این رأی»
«طبق قانون وحدت رویه مصوّب سال 28 درموارد مشابه»
« برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع»
« است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir