بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 57 - شماره 56 مورخ 25/7/1352: دعوی مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم منازعه

عنوان : چنانچه مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گیرد
دادگاه نمی تواند دعوی ضرر وزیان مدعی خصوصی را رد نماید.
علت طرح: اختلاف نظر شعب ششم وهشتم دیوان عالی کشور
موضوع : دعوی مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم منازعه

خلاصه گزارش پرونده

شعب ششم و هشتم دیوان عالی کشور در مورد دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم منازعه آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه ششم رأی فرجام خواسته که دعوی مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی را با این استدلال که چون در منازعه مرتکب معلوم نیست مطالبه ضررو زیان وجه قانونی ندارد مردود اعلام کرده است به این استدلال:( هرگاه چند نفر در منازعه ای دخالت داشته باشند... و میزان مسئولیت هریک مشخص نباشد بالسویه عهده دار جبران ضرر وزیان ناشی از جرم خواهند بود) نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع کرده است ولی شعبه هشتم رأی دادگاه جنائی بر محکومیت متهم به دخالت در منازعه را به پرداخت ضرر وزیان مدعی خصوصی به این استدلال: ( با قبول وقوع منازعه بین چند نفر و تطبیق مورد با ماده 175 از قانون مجازات عمومی... و معلوم نبودن مرتکب اصلی ضرب و جرح و قتل که حین منازعه واقع شده حکم به جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی مصداق و وجهه قانونی ندارد) نقض کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه طبق مواد 9و14 آئین دادرسی کیفری و»
« اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و »
« زیان شده می تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر»
« وزیان نماید وهرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص»
« دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که با رعایت »
« تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدورحکم »
« جزائی حکم ضرر وزیان وی را نیز با عنایت به دلایل »
« موجود صادر نماید لذا در نظایر موضوع که مداخله »
« متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته »
« دادگاه نمی تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا »
« ضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین »
« قضیه می باشد دعوی خصوصی او را رد نماید. بنا به »
« مراتب با اکثریت آراء دادنامه صادرازشعبه ششم دیوان»
« عالی کشور در این خصوص تأیید می شود و این رأی »
« طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 1328 برای »
« شعب دیوان مزبور و دادگاهها در موارد مشابه لازم »
« الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir