بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 58 - شماره 81 مورخ 3/11/1352: مبدأ مهلت مقرر در ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق

عنوان : مراجعه متهم به قاچاق به دادگاه بعد از پرداخت جریمه بلااشکال
است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و یازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : مبدأ مهلت مقرر در ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ مهلت مقرر در ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق در مورد متهمانی که بدواً به لحاظ خودداری از پرداخت جریمه بازداشت شده و ظرف ده روز به دادگاه مراجعه نکرده ولی بعداً جریمه را پرداخته و به دادگاه دادخواست داده اند، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوم در این مورد مبدأ مهلت را تاریخ پرداخت جریمه ( دون توجه به تاریخ بازداشت) دانسته ولی شعبه یازدهم مهلت مزبور را از تاریخ بازداشت متهم احتساب کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه به موجب ماده 8 قانون مجازات »
«مرتکبین قاچاق کسی که جریمه ازاوگرفته شده »
« یا برای وصول آن بازداشت شده می تواند در »
« صورتی که منکرارتکاب قاچاق باشدتا ده روز»
« پس از پرداخت جریمه یا ده روز پس از تاریخ»
« بازداشت بارعایت مسافت قانونی به دادگاه »
« دادگستری مراجعه نماید،بنابراین اگرمتهم ظرف»
« ده روز ازتاریخ بازداشت به دادگاه مراجعه نکند»
« ولی بعداً جریمه را پرداخته وبخواهد از حقی که»
« به موجب ماده8به اوداده شده استفاده نمایدرسیدگی»
« دادگاه به شکایت مزبوربلااشکال است ورأی شعبه»
« دوم دیوان عالی کشورکه درهمین زمینه صادرشده»
« صحیح ومطابق با موازین قانونی است. این رأی به»
« موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوّب سال28»
« برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاهها در موارد»
« مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir