بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 69 - شماره 25 مورخ 20/11/1355: تکرار جرم

عنوان : محکومیت به جرائم غیر عمدی از نظر اینکه سالب حیثیت نبوده و
زمان اعاده حیثیت ندارد، از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم
خارج است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب ششم و یازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : تکرار جرم( تأثیر محکومیت به جرائم غیر عمدی در تکرار جرم)

خلاصه گزارش پرونده

شعب ششم و یازدهم دیوان عالی کشور در مورد اینکه محکومیت قبلی متهم به علت ارتکاب جرم غیر عمدی موجب اعمال مقررات تکرار جرم در تعیین مجازات جرم بعدی خواهد بود یا خیر، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه ششم رأی دادگاه استان بر محکومیت فرجام خواه را که به لحاظ اینکه دارای محکومیت قبلی به جرم غیر عمدی بوده با رعایت ماده25 قانون مجازات عمومی صادر شده ابرام کرده است ولی شعبه یازدهم درخواست اعاده دادرسی متهمی را که دادگاه جنحه حکم بر محکومیت او با رعایت ماده25 قانون مزبور به علت محکومیت قبلی او صادر کرده به این استدلال که محکومیت اول متهم به علت ارتکاب جرم غیر عمدی بوده که در تکرار جرم مؤثر نیست، پذیرفته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه بموجب ماده24 قانون مجازات عمومی »
« مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است »
« که از تاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده »
« حیثیت یا حصول مرور زمان، مرتکب جنحه یا جنایت »
« جدیدی شوند وبا توجه به اینکه درماده57 قانون مذکور»
« سلب حیثیت واعاده آن فقط درمورد جرائم عمدی مقرر»
« شده است، نتیجتاً محکومیت به جرائم غیرعمدی ازنظر»
« اینکه سالب حیثیت نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارد از»
«شمول مقررات مربوط به تکرارجرم خارج خواهد بود»
« بنابراین رأی شماره11 مبنی بر اینکه محکومیت قبلی »
« متهم به ارتکاب جرم غیرعمدی موجب اعمال مقررات»
« تکرارجرم درتعیین مجازات جرم بعدی نیست موجه به»
« نظر می رسد. این رأی طبق ماده واحده قانون مصوّب»
« تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir