بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 79 - شماره 2 مورخ 29/1/1360: مسئولیت مدنی صغیر

عنوان : جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا بر عهده شخص
متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفاء
خواهد شد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و دوم دیوان عالی کشور
موضوع : مسئولیت مدنی صغیر

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول و دوم دیوان عالی کشور در مورد جبران ضرر و زیان ناشی از جرائمی که اطفال مرتکب شده و اولیاء قهری آنان طرف دعوی قرار گرفته آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوم رأی شعبه اول دادگاه اطفال تهران را در قسمت محکومیت مدنی پدر طفل متهم، به این استدلال که مسئولیت مدنی ناشی از جرم در دادگاه جزا، متوجه شخص متهم است که مورد تعقیب قرار گرفته و مداخله ولی صغیر در دادگاه منحصراً از جهت دفاع از مولی علیه است، مخدوش دانسته و نقض کرده ولی شعبه اول رأی دادگاه جزائی تنکابن – قائم مقام دادگاه اطفال – که اولیاء قهری اطفال را به این استدلال که در امور مدنی صغیر قانوناً مسئولیتی در قبال زیان دیده از جرم ندارد و مسئولیت متوجه ولی قهری اوست، محکوم به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی کرده، ابرام نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مطابق مواد1216 و 1183 قانون مدنی در صورتی که»
« صغیر باعث ضررغیر شود خود ضامن ومسئول جبران»
« خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده»
« قانونی وی می باشد، بنابراین جبران ضرر وزیان ناشی »
« از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است »
« ومحکوم به مالی ازاموال خود او استیفاء خواهدشد. بنابه »
« مراتب مذکور رأی شعبه دوم دیوان عالی کشوراز نظر»
« توجه مسئولیت جبران خسارت ناشی ازجرم به شخص»
« صغیرصحیح ومنطبق با موازین قانونی است. این رأی»
« طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوّب»
« 1328درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و»
« دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir