بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 82 - شماره 35 مورخ 10/9/1360: تعدد جرم اطفال بزهکار

عنوان : برای هر یک از جرائم متعدد اطفال باید مجازات جداگانه بدون
رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تعیین و مجازات اشد اجرا
شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهارم و هشتم دیوان عالی کشور
موضوع : تعدد جرم اطفال بزهکار

خلاصه گزارش پرونده

شعب چهارم و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص اعمال ماده 32 قانون مجازات عمومی درباره اطفال بزهکار آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه هشتم رأی دادگاه عمومی قزوین که متهم 5/17 ساله را به اتهامات هتک ناموس به عنف و قتل عمد به هفت سال حبس محکوم کرده به لحاظ اینکه برای هریک از اتهامات انتسابی مجازات جداگانه تعیین نشده، نقض کرده ولی شعبه چهارم رأی همان دادگاه که متهم 16 ساله را به اتهام ارتکاب جرائم متعدد به مجازاتهای متعدد محکوم نموده نقض نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه بند1 ماده 32 قانون مجازات عمومی »
« صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم »
« را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع »
«کرده وتسری به تعیین کیفرمتعدد برای جرائم مختلف »
« ندارد،لذا تعیین مجازات قانونی برای هریک ازجرائم »
« متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفروبه موقع اجراء »
« گذاردن مجازات قطعی شده اشد،موافق موازین قانونی»
« تشخیص می گردد ورأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور»
« که بر این اساس صدور یافته صحیح است. این رأی به»
« موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب »
« سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir